Default Image

PiezoMotor genomför en riktad nyemission och tillförs 25 MSEK

PiezoMotor genomför en riktad nyemission och tillförs 25 MSEK

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 3 maj 2019, beslutat om en riktad kontant nyemission om 1 008 064 aktier av serie B till en teckningskurs om 24,80 SEK per aktie. Teckningskursen har fastställts av Bolagets styrelse och motsvarar dagens stängningskurs. Genom den riktade nyemissionen tillförs Bolaget cirka 25 MSEK före emissionskostnader, vilka bedöms uppgå till mindre än 100 000 SEK.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning vilken kommer användas för att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt och försäljningsexpansion. Styrelsen bedömer att teckningskursen har säkerställts marknadsmässigt.

Genom den riktade nyemissionen kommer det totala antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 1 008 064 från 14 471 906 till 15 479 970. Aktiekapitalet ökar med 504 032 SEK från 7 235 953 SEK till 7 739 985 SEK. Nyemissionen medför en utspädningseffekt för existerande aktieägare om cirka 6,5 procent baserat på det totala antalet aktier och röster i PiezoMotor efter nyemissionen. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången från det att de införts i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

Som legal rådgivare i den riktade nyemissionen har Bolaget anlitat Eversheds Sutherland Advokatbyrå.

”Med stärkt finansiering kan vi öka takten ytterligare i till exempel vår rekrytering på säljsidan. Det känns väldigt bra att ytterligare en institutionell investerare väljer att investera i PiezoMotor”, säger Anders Kottenauer, VD.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD                                                                           Olof Stranding, CFO

+46 (0)70-495 02 60                                                                                + 46 (0)70 -10 10 824

[email protected]                                                     [email protected]

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: [email protected].

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen. Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 maj 2020 kl. 20:05 CEST.

Release