Default Image

PiezoMotor sluter avtal kring projekt för integrering av Piezo LINK i högvolymapplikation inom diagnostik

PiezoMotor sluter avtal kring projekt för integrering av Piezo LINK i högvolymapplikation inom diagnostik

PiezoMotor Uppsala AB (publ) meddelar härmed att bolaget sluter avtal kring projekt för integrering av sin nya mikromotor Piezo LINK i en ny generation av en patientnära diagnostikapplikation. Under 2020 erhåller PiezoMotor kostnadsersättning om 1,5 MSEK. Förutsatt en framgångsrik integrering bedöms i nuläget leveranser under 2021 kunna uppgå till tiotusentals LINK-motorer för att sedan skalas upp till hundratusentals. Det årliga försäljningsvärdet av Piezo LINK efter full uppskalning bedöms kunna uppgå till 30 MSEK.

Under det senaste året har PiezoMotors nya mikromotor Piezo LINK utvärderats och testats av ett flertal bolag. Baserat på uppnådda resultat har ett av dessa – ett globalt bolag verksamt inom medicinteknik – nu fattat beslut om att starta ett arbete med att integrera LINK-motorer i sin applikation. Bolaget utvecklar och säljer patientnära diagnostiksystem baserade på mikroflödessystem.

Arbetet med integreringen av Piezo LINK inleds omedelbart och förväntas pågå under 2020. PiezoMotor ersätts för sina kostnader under detta arbete. Total kostnadsersättning under innevarande år uppgår till 1,5 MSEK.

Försäljningen av diagnostiksystemet planeras inledas under 2021 och produkten ersätter då ett befintligt system på marknaden. Vid en framgångsrik integrering och lansering bedöms detta kunna innebära leverans av Piezo LINK i tiotusentals under 2021 till ett försäljningsvärde om 5-8 MSEK med en upprampning till volym i hundratusentals inom 24-36 månader efter försäljningsstart. Det årliga försäljningsvärdet för PiezoMotor bedöms då kunna uppgå till 30 MSEK.

PiezoMotors produktionsuppbyggnad för LINK har redan inletts och linjerar väl med kommersialiseringsplanen för denna diagnostikprodukt.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD

+46 (0)70-495 02 60

[email protected]

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: [email protected].

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen. Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2020 kl. 14:30 CEST.

Release