Default Image

PiezoMotor slutför förvärvet av TPA Motion

PiezoMotor slutför förvärvet av TPA Motion

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”PiezoMotor”) har idag slutfört förvärvet av samtliga aktier i det amerikanska bolaget TPA Motion, LLC (”TPA”), en utvecklare och tillverkare av avancerade system för positionering inom bland annat Life Science. Förvärvet stärker PiezoMotors ställning inom precision och positionering och ger en stark närvaro i USA.
I och med förvärvet av TPA etablerar PiezoMotor en lönsam bolagsgrupp med pro forma rullande tolv månaders försäljning Q3 2021 på cirka 150 MSEK.

Köpeskillingen för samtliga aktier uppgår till 24,0 MUSD på kassa- och skuldfri basis och med justering för avvikelse från normalt rörelsekapital. Köpeskillingen består av en kontant del om cirka 14,5 MUSD och en aktiedel i form av 1 581 397 nyemitterade aktier av serie B i PiezoMotor med en emissionskurs om 49 kronor, vilket är samma kurs som i nyemissionen om 160 MSEK som beslutades på bolagsstämman den 12 november 2021 för att finansiera bland annat kontantdelen av förvärvet.

Vederlagsaktierna förväntas registreras av Bolagsverket under december månad 2021 och kommer att motsvara 6,5 procent av aktiekapitalet och 6,5 procent av rösterna i PiezoMotor. Vederlagsaktierna är föremål för s k lock-up åtaganden, med sedvanliga undantag, under 6 månader. Utöver kontantdelen som betalas vid tillträdet, betalas två tilläggsköpeskillingar om totalt 2 MUSD under 2022 och 2023.

Bakgrund och motiv
TPA utvecklar och tillverkar avancerade system för precisionspositionering inom bland annat Life Science. Positioneringssystemen integreras i exempelvis utrustning för robotkirurgi och diagnostik. TPA är baserat i Charlotte, som ligger i ett starkt teknik- och forskningskluster i östra USA. 2020 omsatte TPA 9 MUSD med en EBITDA-marginal på 27 procent. TPA:s omsättning rullande 12 månader per september 2021 uppgick till 11 MUSD, en ökning med drygt 20 procent, med en EBITDA på 3 MUSD.

Förvärvet av TPA är PiezoMotors andra förvärv under 2021. Båda förvärven syftar till att etablera en bolagsgrupp som svarar upp mot marknadens behov av och starka globala trender kring allt högre precision och ökad miniatyrisering. Förvärvet av TPA ökar gruppens förmåga att erbjuda systemlösningar och ger gruppen också en stark närvaro i USA.
 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD                                                                   

Olof Stranding, CFO

[email protected]                                                

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: [email protected].

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen. Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 december 2021 kl 16:30 CEST.

Release