Default Image

PiezoMotors styrelse har fattat beslut om volymproduktionsuppbyggnad

November 22, 2018

PiezoMotors styrelse har fattat beslut om volymproduktionsuppbyggnad

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar härmed att bolagets styrelse har fattat beslut om uppbyggnad av egen produktionskapacitet för högvolym.

Som tidigare meddelats har PiezoMotor under 2018 på uppdrag av ett av världens största teknikbolag utvecklat en ny mikromotorteknologi anpassad för högvolymapplikationer. Som ett resultat av utvecklingsarbetet har PiezoMotor inlett samarbeten med flera telekombolag i syfte att utveckla justerbara komponenter för framtidens mobiltelefoninät. Även andra högvolymapplikationer utvärderas.

Under innevarande kvartal har PiezoMotor genomfört de första prototypleveranserna och parallellt med utvecklingsarbetet och samarbetena inom telekomsektorn har bolaget analyserat förutsättningarna för att etablera högvolymproduktion. Olika vägar framåt, såsom utlicensiering, produktionssamarbeten och egen produktion, har utvärderats.

Baserat på bedömningar av kommande uppskalningsbehov och olika alternativ för att etablera leveranskapacitet har PiezoMotors styrelse nu beslutat sätta upp en produktionsanläggning i Uppsala. Här kommer motorer att slutmonteras, testas och packas i en högautomatiserad anläggning med en kapacitet om upp till fem miljoner enheter årligen. Motorernas olika delkomponenter kommer att produceras av flera av varandra oberoende underleverantörer som nu utvärderas.

Planen är att etablera anläggningen under 2019 med produktionsstart under 2020 samt efterföljande uppskalning för att kunna hantera leveranser i miljontal från och med 2022.

”Med styrelsebeslut fattat kring vilken väg vi ska gå inleder vi nu arbetet med att sätta upp denna volymproduktionsenhet. Vi har redan börjat diskutera med utvalda leverantörer av delkomponenter liksom att se över lokalisering och olika finansieringsupplägg. De leveranser vi ser framför oss under 2019 kommer vi kunna hantera genom vår befintliga anläggning för att sedan skifta över produktionen av den nya motorn till den nya produktionsenheten under 2020”, säger Johan Westermark, VD för PiezoMotor.

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Johan Westermark, VD

+46 (0)708-18 24 00

[email protected]

 

Certified Adviser

FNCA Sweden AB, Humlegårdsgatan 5, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-528 00 399. E-post: [email protected].

 

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen verksamma inom bland annat diagnostik, halvledarindustri och avancerad optik.

Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion. Bolaget har en väl utbyggd och lönsam patentportfölj med över 60 patent. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2018 kl. 08:50 CEST.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]