Default Image

Valberedning i Acuvi AB

November 10, 2022

Valberedning i Acuvi AB


Följande personer har utsetts att ingå i Acuvis valberedning inför årsstämman 2023:

Adam Dahlberg, Styrelseordförande Acuvi

Ping Faulhaber, Styrelseledamot Acuvi

Oscar Bergman, utsedd av Swedbank Robur Fonder AB

Utnämningen har skett enligt den instruktion avseende principer för utseende av valberedning i bolaget som fastställdes vid årsstämman i Acuvi AB den 15 juni 2022. De aktieägare som har utsett ledamöterna i valberedningen representerade sammanlagt 30,9 procent av samtliga aktier i bolaget per den 30 september 2022.

Valberedningen har till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2023 för beslut:

· förslag till styrelseledamöter inklusive styrelseordförande;

· förslag till styrelsearvoden;

· förslag till revisor;

· förslag till revisorsarvode;

· förslag till ordförande på årsstämman; och

· förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Årsstämma i Acuvi AB kommer att hållas den 4 maj 2023 i Stockholm. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att göra det i god tid före årsstämman så att valberedningen hinner beakta förslaget. Förslag ska sändas till Acuvi AB, Att.: Valberedningen, Stationsgatan 23, 753 40 Uppsala.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD                                    

Olof Stranding, CFO

ir@acuvi.com

Om Acuvi

Acuvi är en bolagskoncern som tillhandahåller världsledande system och teknologier som möjliggör högre precision och ökad miniatyrisering. Kunderna återfinns inom bland annat Life Science, halvledarindustri och avancerad optik. Acuvis aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.acuvi.com

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 november 2022 

Release